Zorg op maat voor kwetsbare ouderen
Zorg op maat voor ouderen
Huisartsenpraktijk Keijzershof was al enige tijd bezig met ouderenzorg. Janneke Moerman, verpleegkundig specialist in de praktijk vertelt: "Wij wilden meer structuur geven aan de ouderenzorg door kwetsbare ouderen in kaart brengen en zorg op maat te bieden. Dit is gelukt door de inzet van Advanced Care Planning." De praktijk brengt kwetsbare ouderen en hun wensen in kaart en voert gesprekken over wel of niet reanimeren en over levenseinde. 

Hoe werkt het in de praktijk?
De huisarts signaleert dat een kwetsbare oudere behoefte heeft aan zorg op maat. De POH en de verpleegkundig specialist voeren vervolgens gesprekken met deze patiënt waarin diverse onderwerpen aan bod komen. Met de informatie uit deze gesprekken gaat de praktijk aan de slag om passende hulp of zorg in te zetten. 

Deze gesprekken met de patiënten vinden elke 3 à 4 maanden plaats. "Dit betekent dat we een goede follow-up hebben en afspraken en dergelijke goed kunnen bewaken. Onze ervaring is dat deze groep ouderen hierdoor minder op consult komt bij de huisarts. Ze weten dat er een gesprek gepland staat en wachten dan vaak met hun vragen. Ook de kinderen worden bij de gesprekken met de POH en verpleegkundige betrokken en kunnen hun vragen kwijt. Dit wordt zeer gewaardeerd. Indien er twijfel of noodzaak is dan vindt verwijzing naar de huisarts plaats." 

"Door de ouderenzorg op deze wijze te organiseren, hebben we een completer beeld van de kwetsbare oudere, hetgeen de zorg ten goede komt. Bij patiënten geven we altijd aan dat het doen om zelfstandigheid te bevorderen en langer thuis wonen mogelijk te maken. Voor patiënten geeft dit vaak rust: geen bemoeizorg, maar wel extra aandacht voor kwetsbaarheid."
Advanced Care Planning

Advanced Care Planning is een proces waarbij zorgverleners patiënten en hun naasten ondersteunen om in terugkerende dialoog – op basis van hun waarden en opvattingen – zinvolle en haalbare doelen voor huidige en toekomstige zorg en behandeling te formuleren